תקנון הגרלה בכנס השנתי של התאחדות משרדי הנסיעות בישראל- מרוקו 2022

תקנון הגרלה בכנס השנתי של התאחדות משרדי הנסיעות בישראל 2022

“מחשב נייד” X1500EP-BQ560W –   ASUS/X1500EP-15.6 FHD/i5-1135G7/8GB DDR4/1TB M.2 SSD/MX330-2GB

 1. מבוא

1.1 קלאוד פלוס בע"מ (להלן – “‘קלאוד”) מכריזה על הגרלה נושאת פרס, שתתקיים במרוקו בכנס השנתי של התאחדות משרדי הנסיעות בישראל 2022 (להלן “הכנס”).

1.2.המשתתפים  (להלן – "משתתפים") סוכני נסיעות המשתתפים בכנס התאחדות סוכני הנסיעות בישראל המתקיים במרוקו

1.3 ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.

1.4 המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977” (להלן: “ההיתר הכללי”), ויהיה כפוף להוראות תקנון זה.

1.5 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי קלאוד פלוס בע"מ ברח' תבור 7 הוד השרון, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

 

 1. כללי

2.1 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון קלאוד (בשינויים המחויבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין (לרבות תקנון קלאוד), יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

2.2 בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את קלאוד מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.

2.3 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 

 1. פרשנות

3.1 בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.2 כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 

 1. הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

4.1 “ההגרלה” או “המבצע” – ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע “מחשב נייד”. הגרלה אחת לזכייה בפרס, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות התקנון ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.

4.2 “הפרס” – מחשב נייד, אשר יוגרל בהגרלה אחת לזוכה יחיד, מבין המשתתפים בהגרלה. הזוכה יוכל לקבל את המחשב נייד במספר מועדים ועד 30 יום מסיום הכנס שיוצעו לו על ידי עורכת המבצע.

4.3 “משתתף” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 שלהלן והינו ובלבד סוכן נסיעות המשתתף בכנס התאחדות משרדי הנסיעות 2022 במרוקו.

4.4 “עורכת המבצע” – קלאוד פלוס בע"מ, ח.פ 516272614, רחוב תבור 7 הוד השרון 4530097.

4.5 “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 6 שלהלן ובלבד בכנס התאחדות סוכני הנסיעות 2022

 

 1. אופן ההשתתפות בהגרלה והזכאים להשתתף בהגרלה

מבצע ההגרלה מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן :

5.1 “מועמדים לזכייה בפרס” – סוכני נסיעות המשתתפים בכנס התאחדות משרדי הנסיעות במרוקו 2022 המשתתפים אשר מלאו את פרטיהם בדף ההגרלה באופן מלא בימי הכנס

5.2 משתתף – סוכן נסיעות אשר מילא את דף ההגרלה, והזין פרטי קשר כנדרש הכוללים: שם, שם משפחה, טלפון, וכתובת אימייל. ייחשב המשתתף כאילו הצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.

5.3 המשתתפים הינם סוכני נסיעות המשתתפים בכנס התאחדות משרדי הנסיעות במרוקו 2022 .

5.4 הרישום להגרלה ייסגר בתאריך _6.12.22_ בשעה _16:00___, לכל משתתף אשר יזין את פרטיו בדף ההגרלה תהיה זכות אחת להשתתף בהגרלה.

5.5 לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקחת, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, ספקים, נותני חסות בכנס, חברות שאינם חברות תיירות וכל עסק או אדם שאינו סוכן נסיעות, השתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

5.6 במידה וזכה המשתתף בפרס, מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו ותמונה שלו.

 

 1. תקופת מבצע ההגרלה

6.1 תקופת ההגרלה בימי הכנס בלבד – החל מיום _5.12.22__ועד יום _6.12.22_ (להלן: “תקופת המבצע”), הנערכת במרוקו בכנס התאחדות משרדי הנסיעות בישראל

6.2 עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

6.3 ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של “קלאוד”.

 

 1. שיטת ההגרלה

7.1 עורכת המבצע תשמור את שמות המשתתפים אשר מילאו את טופס ההשתתפות והעומדים בתנאי הזכאות להגרלה אשר ירוכזו בתיבת ההגרלה.

7.2 במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמו של הזוכה באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק מתוך התיבה, על ידי מנכ"ל התאחדות סוכני הנסיעות בישראל או מי שייקבע מטעמה.

7.3 מועד ביצוע ההגרלה ו/או שליפת הפתק הזוכה מתוך התיבה יבוצע בארוחת ערב באחד מימי הכנס מול משתתפי הכנס

 

 1. פרסום תוצאות ההגרלה

8.1 בתום ההגרלה תכריז עורכת המבצע על שם הזוכה בהגרלה אשר יפורסם בערב הגאלה במועד ביצוע ההגרלה ובסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה

 1. עורכת המבצע תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא עמד בתנאי התקנון ו/או לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

9.1 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

9.2 עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

9.3 עורכת המבצע אינה מתחייבת על איכות מחשב הנייד ואחריות המוצר ע"פ אחריות יצרן

9.4 אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

 

 1. אופן מימוש הפרס

10.1 עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין הציוד ו/או בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד.

10.2 עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר

יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.

10.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.

10.4 הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או

אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל

שיתגלה.

 1. הצהרות המשתתף

11.1 המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

11.2 בהשתתפותו במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

11.3 כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.

11.4 המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.

 

 1. הגבלת השתתפות

12.1 ההשתתפות במבצע אסורה על נותני חסות נוספים בכנס ומנהלי ועובדי עורכת המבצע ועל מפקחת המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע.

 

 1. אחריות

13.1 ההשתתפות במבצע נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

13.2 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

13.3 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

13.4 עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

 Cloud+ Doing IT Right!r

צרו קשר היום לפגישת ייעוץ עם מומחה לפתרונות הענן של +Cloud